آموزه های زيست محيطی

روند رو به رشد آلودگی های محيط زيست در جهان امروز و افزايش بحران های زيست محيطی موجود ، مباحث مربوط به اين رشته را در سطوح مختلف بين المللی ، منطقه ای ، ملی و استانی در محور برنامه ريزی و تصميم گيری های كلان كشور و استان قرار داده است . لزوم مشاركت همگانی در حفظ محيط زيست ايجاب می كند كه فر هنگ زيست محيطی در بين عموم ، گسترش يافته و اقشار مختلف اجتماع از مباحث و مسائل مربوط به محيط زيست آگاهی بيشتری بيابند .

                                          

/ 0 نظر / 17 بازدید