با سلام به دوستداران جغرافيا

     برنامه ريزی يك هنر است          جغرافيا يك علم

برنامه ريزی همان جغرافيايی ناحيه ای آينده است .

انتظار است كه برنامه ريزی ، ناحيه را در الگوهای مطلوب و در هماهنگی با محيط آن هدايت كند .

جغرافيا اساس كار برنامه ريزان است .

                                سبز باشيد و سبز زندگی كنيد

/ 0 نظر / 8 بازدید