جغرافيدانان امروزی اين علم را اين گو نه تعريف می كنند :

جغرافيا ، روابط متقابل ميان انسان و محيط ( مكان ) با ميانجيگری فرايندهای نهادی و سا ختاری است .

/ 0 نظر / 13 بازدید