ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:

جغرافيدانان امروزی اين علم را اين گو نه تعريف می كنند :

جغرافيا ، روابط متقابل ميان انسان و محيط ( مكان ) با ميانجيگری فرايندهای نهادی و سا ختاری است .