ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢٧  کلمات کلیدی:

آموزه های زيست محيطی

روند رو به رشد آلودگی های محيط زيست در جهان امروز و افزايش بحران های زيست محيطی موجود ، مباحث مربوط به اين رشته را در سطوح مختلف بين المللی ، منطقه ای ، ملی و استانی در محور برنامه ريزی و تصميم گيری های كلان كشور و استان قرار داده است . لزوم مشاركت همگانی در حفظ محيط زيست ايجاب می كند كه فر هنگ زيست محيطی در بين عموم ، گسترش يافته و اقشار مختلف اجتماع از مباحث و مسائل مربوط به محيط زيست آگاهی بيشتری بيابند .

                                          


نگرش جغرافيا به توسعه پايدار
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢٢  کلمات کلیدی:

با سلام :

محيط طبيعی به محيط انسان مدار تبديل شده و نمی توان از محيط بدون سلطه انسان سخن گفت .

با توجه به جايگاه توسعه پايدار در جغرافيا اين موضوع تنها به حفظ محيط زيست طبيعی محدود نمی شود بلكه تمام زوايای زندگی انسان امروزی و نسل های آينده را در بر می گيرد .


 
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:

جغرافيدانان امروزی اين علم را اين گو نه تعريف می كنند :

جغرافيا ، روابط متقابل ميان انسان و محيط ( مكان ) با ميانجيگری فرايندهای نهادی و سا ختاری است .


 
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:

با سلام به دوستداران جغرافيا

     برنامه ريزی يك هنر است          جغرافيا يك علم

برنامه ريزی همان جغرافيايی ناحيه ای آينده است .

انتظار است كه برنامه ريزی ، ناحيه را در الگوهای مطلوب و در هماهنگی با محيط آن هدايت كند .

جغرافيا اساس كار برنامه ريزان است .

                                سبز باشيد و سبز زندگی كنيد