تبریک سال نو
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱  کلمات کلیدی:

اولین لحظه های بهارت از نم نم آرزوهای قشنگ سبز باد ...

آرزومند آرزوهایتان ...

سبز باشید و سبز زندگی کنید ...

 


معلمان، چالش‌ها و فرصت‌های آموزش و پرورش در چشم‌انداز 20 ساله
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٧  کلمات کلیدی:

 

چکیده

در هزاره‌ی سوم، عمده‌ترین چالش فراروی کشورهای در حال توسعه، چالش شکاف دیجیتالی است. دره‌ی عمیقی که بین کشورهای پیشرفته با این کشورها در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، روز به روز بیشتر خواهد شد، مگر اینکه چاره جویی موثری به عمل آید. هرچند بهره‌مندی کشورهای پیشرفته از تجهیزات متناسب با فناوری فوق‌الذکر خصوصاً زیر ساخت‌های مخابراتی به میزانی است که نابرابری‌های موجود، در دهه‌های آتی نیز کماکان ادامه خواهد داشت، هرگونه بی‌توجهی کشورهای در حال توسعه در این زمینه قطعاً به حاشیه نشینی در تمدن عصر دانایی منجر خواهد شد. برخی از اندیشمندان این هزاره را هزاره‌ی هراس نامیده‌اند، زیرا در پس غفلت از چاره‌جویی در این برهه، سقوط غیرقابل جبران از قافله‌ی تمدن بشری خواهد بود. جهانی نو در پایان این هزاره در حال شکل‌گیری است که حاصل تلاقی سه جریان عمده‌ی انقلاب تکنولوژی اطلاعات، بحران اقتصادی دنیای سرمایه‌داری و جنبش‌ها فرهنگی اجتماعی آزادی خواهانه و تعامل میان این فرآیندها در دهه‌ی 1370 است. سرمایه‌داری جدید در حال شکل‌گیری است و به قول تافلر در رسیدن به اهداف خود سرسخت ولی به لحاظ استفاده از وسیله بسیار انعطاف‌پذیر است. این سرمایه‌داری مبتنی بر اطلاعات است و بیش از هر چیز در فرهنگ ریشه دارد و مجهز به تکنولوژی است. فرهنگ و تکنولوژی در این عصر بر دانش و اطلاعات متکی است (تافلر،1370). در تدوین این تحقیق از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای به روش توصیفی- تحلیلی سعی شده ضمن بررسی چالش­ها و مسائل معلمان در استفاده از تکنولوژی جدید در عصر دانایی و ارائه راهکارهای عملی برای آموزش بهینه در افق 1404 فرصت‌ها بررسی و پیشنهادات و راهکارهایی نیز در چالش‌های پیش رو ارائه گردیده است.

 

واژگان کلیدی: تکنولوژی‏، تکنولوژی آموزشی، سخت افزار، فن‌آوری آموزشی، نرم افزار

 


The place of the architectural arts in improving the tourist attraction
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٥  کلمات کلیدی:

Abstract :

The need of dwelling is one of the first necessities of human beings. A human being, like any other living creature, communicates with his surroundings. Although he wants to adapt himself to and find familiar soloutions and results, he also shows positive reactions to variety. Contrast and novelty. His searching and inquisitive characteristic invites him to leave his accustomed way of life and move into unknown domains. This call causes him to travel and excavate in far and near regions. The present age is called the Communication age. Tourism Industry can act as a bridge between countries and can bring about this cooperation and communication. Economic prosperity, increase of knowledge, high spirits, closeness of countries and nations, acquaintance with world history, prosperity of cities and towns having tourism potential, beautification of cities and the development of urbanism and architectural substructures, are all positive influence of the Tourism Industry.

From the point of view of culture, geography, climate, history, nature, art, architecture, literature and many other features, our country Iran, has a great potential to attract. So, we must provide it with necessary backgrounds. Higher education as the highest cultural and educational pillar of the land; plays an important role in developing general and specialized knowledge for the people. Architectural and Urban education in universities is also a small part of this enormous knowledge and science, which has a great responsibility to develop the quality and size of Tourism Industry[1].

 

Key words: Landscape, Architectural form, Urbanisation, Tourism, Architectural, Art.[1] - Parvaneh Khania. ٢٠٠٧- Esfahan

 


The Globalization process of the challenges and opportunities in the electronic
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٥  کلمات کلیدی:

Abstract :

In the late half century, the tourism has become one of the most important contemporary human's phenomena. A phenomenon, that had the excellence clues of the past human communities and had the reciprocal interactive with the geographical scenes.

However, the tourism has profound stem in the human's history but in the modern form with the modern influences, it is a new phenomenon that is in the result of the shiny industrialization of the human societies. Applying the new technology and ICT in the bi-dimensional offer and demand of the tourism in addition to offering the tourist's needed services, has provided the trading conspectus and the prospective aims of the tourism. The number of people that have used the web sites to plan their tourism were 3.1 millions persons in 1996, 33.8 millions persons in 1998, and 148.5 millions persons in 2003 and it has forecasted that they will be 45 percent the 2015 (Papoly Yazol, Sghaii,1385,p 22).

Now, why Iran has a very small part of this tourism? But the investigation of the its challenges is out of the scopes of our study, however one of the most important aspects that can help in the development of our country tourism is to updating the activities, organizations, and the governmental and non-governmental institutions that are related to tourism, and using the informational and modern technologies would be an important remedy to overcome this problem in the tourism industry.

Emergence of the new methods of informing with the communicating systems in accordance with electronic equipment, have changed the way of thought about this concept, and has arouse the same change in the form of society and vital area.

Key words: Internet- Electronic ticketing- aggregated tourism – Information technology- Globalization – Electronic tourism.

 


Stlable development in the glasshouse environment canditions in the Esfahan
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٤  کلمات کلیدی:


Abstract :

80 percents of the population of the world are living in the near developmental countries, and the importance of production of nutritious materials for them is considerable. In Iran with the area of 164 million kilometers and more the 70 millions population that will beaded daily, concentralion on more production in the less area with optimum usage of soil and water is considerable and needs more deepthinking.

The agricultural section of ourcountry with 1/4 of non pure production, 1/4 of the country’s occupations, and 1/3 of non petrol exportations, needs an optimul development. Attention to glasshouse cultivations to produce agricultural nutritious productions or to produce productions to be exported. So that have foreign exchanges are suiable ways in the unit of the area(Salim, 1383).

Iran and Esfahan are of those countries which is located in drie’d orsmi- dried areas, that have approached to the less water problem, but sometimes the drought makes it harder. So, the attention to glasshouse cultivate, attracts the Iranian innovator’s attentions from the ancient times, and consideration of stable resources, the most basic stable principals of agriculture and learning to civil organizations have been observed in the center of agricultural and gardening prductions, so that the technology of innovation of the subterranean canal or collecting the fertilizers from pigeon- house, the water distribution of zayaideh river in the shaykh Bahaie scroll and …, are the parts of the these developmental observations.

Key word: productivity- glasshuose cultivative- development

 


The opportunities and challenges to development the tourism in the Iranian villa
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢  کلمات کلیدی:

The statistics of the our country's villages without any residents apparently shows that in last three decades the evacuation process of the villages has been increased; and this shows that the responsible organizations to development of the villages could not obtain their main goal to prevent the immethodical migration of the peasants to the cities. The gap and distinction between city and village has been so deep in the last years it is anecdote the current indicators of this high distance between these two.

In addition, our physical and incorrect look to the development of villages and rubbing off their privations have increased the problems of the villages; and all these factors have caused poverty for the extensive groups of peasants, these kind of poverties and presence of the inaudibility in the trend of development of the villages require the vital reconsideration of the concepts, views, and experiences in the development of villages, so that we be able to construct the suitable, comprehensive patterns compatible with all national conditions to invent a polices applied ways to lay the foundation of development of the villages. One of suitable patterns in the development of the villages is the attention to eco-tourism and agro-tourism in the rustic tourism that not only able us to programming in accordance with the natural possibilities but human's attractions.

Key words: national development, village development, village, village developmental view.

 


The tourism opportunites and abnormatilies in Iran in development to thousandth
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

During the last four decodes the tourism and traveling in the world has became one of the basic factors in social and economical development in many regions, and in accordance with the WTO (world touristorganization) studies, during the two next decades. The industry of tourism will continue its development and will be the greatest industry in the world (however, todays it has third place after petroleum and automobile industries). the world wide tourism organization anticipated that in 2010. Morethan one million international fligts will be performed with the tourism aims. That this amount of flight will reached 1.6 millions in 2020. The development of tourism industry until 2010 will be 3.4 to 6.7 (That among all these. The eco-tourism will have the higest percentages of development).

In the year 2003 in the world, 700 millions people had traveled as tourist, and its income had been appoximatly 514 milliard dollars (It was about 1.3 millions people with foreign exchange income equit to 967 millions o dollar in Iran). The rate of tourism development in the next years will be 4.1%. in accordance with the anticipation of worldwide tourism will be equired in 2020. About 8% of it (directly on indirectly) is occupational portion in the tourism industry (But in the world it is 11%). In 2010, this portion will be 3.1 directly and 3.3 indirectly. Now, Iran has 0.01% foreign tourist (after 20 years we will reach a two digits of parcentoges with 25 milliards of dollars).

But in 1382 we encountered 12.0 percentages decrease in tourism industry by comparing with 1381. However the tourism is a bridge between people and culture it will help to promote peace ond international respect. We should have a plan to attract the tourism. Its necessity is knowing. Its opportunities and abnotmatilies. That this industry encountered. In accordance with the anticipations, the number of tourists must reach 1.5 milliard people until 2020 and in Iran has been anticipated that this number be 20 millions people in 1404. In this essay we have used 14 library resources with new data (books, newspapers, sites of internet)

 

Keywords: ecotourism, stable development, geography of tourist, tourism.

 


Development country tourism, access to peace in thousands development (Scientifi
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

Abstract

The announcement and Purposes of third thousands development. That by organization member countries at united nations. In the meeting of millenary staffs in Sem 2000, was and aspect in scheme at eighth program.

The development goal is an examination for political control and in the aim of establising the deeper and the more extending cooperation these goals were an a means accelerate the development tune to present the measuring and scaling of the conclusions to the inhabitant of the world.

By creation the world wide cooperation the overtake the development, that is one of the millenary at development, the wed they countries are responsible to provide equal access to (trademark) markets and technology and creating asutable environment and financial conditions. The impregress countries are responsible to preform the political reforms to freedom their population and strengthen the government.

But this work isn’t posibel for there because they have a lot of debt and also in there is involvement and political tension a lot.

One of the way for compensation and acqire income resource for this shape country use of there attractives and natural prospects or views, cultural and historical is for tourism attract that eventually peace will perform between cauntries.

Aim of this research that is in chapter with titles on totals applications geography, touristy. Tourist in Iran Ecotourism prospects of future by summing up and suggestions presentation, and that problems examination on Iran country that is one of country with high power.

For provides this article used of 10 persian document resource and Latin historical.

Main words: tourism, Ecotourism , tourist geography,  stable development.Attractions in Isfahan
ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:
 
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۳٠  کلمات کلیدی:

طوفان گل و جوش بهار است ببینید
اکنون که جهان برسرکار است ببینید
این آینه هایی که نظر خیره نمایند
در دست کدام آینه دار است ببینید

سلام پیشاپیش فرا رسیدن نوروز باستانی یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم ،بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد..امیدوارم سال جدید در پناه حق سالی خوب و پر برکت همراه با سلامتی و شادکامی برای شما باشد


← صفحه بعد